Сключване на двустранен договор за строителство – предмет и същност

1. Предмет на двустранен договор за строителство

    В Предмета на двустранният договор за изпълнение на строително-монтажни работи се уточнява конкретната дейност за която ще бъде сключен този договор. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши определените СМР, уточнени по отделни елементи на този Договор.

    1 .Същност на двустрастранен договор за строителство с МД-90

    Същността на сключване на този двустранен договор за строителство и строително-монтажни дейности е постигане на оптимални резултати .овече за Нас, нашите строителни услуги за Варна и област може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Вас – https://www.md90.biz

Същността на договора за строително-монтажните работи е между двама или повече участници  в строителната задача. Едната страна, която възлага Договора и прави поръчката към другото лице  е Възложител. Възложител е собственик, а другата страна по Договор е Изпълнител /строител/, който може да бъде както юридическо, така и физическо лице при необходимите технически правоспособности  (чл. 136, ал. 1 от ЗУТ).    Уточняват се приемо-предавателни протоколи, актове, екзекутиви и тн. Така се създават прозрачни двустранни взаимоотношения по договора за СМР.

    Крайната цел на сключване на този двустранен договор за строителство и строително-монтажни дейности е постигане на оптимални резултати . Повече за Нас, нашите строителни услуги за Варна и област може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Вас – https://www.md90.biz