Енергийна ефективност сгради – възобновяеми източници на енергия

Проект енергийна ефективност на сграда с МД-90 Варна

Енергийна ефективност сгради, както и техните възобновяеми източници на енергия, също търпят метармофоза. Няма как да стоят на едно място и да нямат развитие. . Заедно с развитието на технологичните процеси и те променят своите харктерни особености. Оптимизирането и актуализацията на строителните процеси е част о т тази промяна.

2. Използване на възобновяеми природни източници на енергия

Използване на възобновяеми природни източници на енергия има само положителни нагласи и приложение. . Няма недостатъци при тяхната експлоатация.

  • Вятърна енергия. Вятърните турбини могат да бъдат изградени на места, където има многовятър. Двиението на въздуха вентилационните системи към генератора да произвежда електрически ток.
  • Слънчева енергия
  • Слънчева енергия. Използва фотоволтаични слънчеви клетки за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. ,
  • Геотермална енергия.. Иползва топлинен източник от недрата на земята. Въртящи турбини генерират студената в топла вода и преобразуването и на пара, която задвижва генераторите и произвежда електрически ток.
  • Хидроенергетика. При нея гравитационната енергия на водата се превръща в кинетична и образува електрически ток.

Появяват се много нови идеи, технологии, иновации, особено в производството на строителни материали. Това е така, тъй като се акцентира върху използването на нови методи на производство за намаляване на въглеродните емисии на нашата планета.

Да не говорим че ограничаването и изчерпването на природните ресурси води до нови възможности за експлоатация и обработка, т.е тяхната рециклируемост при употреба. Работи се са запазването на техническите им характеристики, по-голяма устойчивост на материалите и т.н.

Например всеизвестен факт е използването на бетона в строителния сектор в големи мащаби по цял свят. Той е един от най – големите замърсители на нашата планета. Промяна на технологичните му стъпки на произвоство, използването на алтернативни методи ще доведе до намаляване на вредните въгредони емисии от неговото приложение в големи мащаби. Вече има различни разработки на производството на бетон при който се елеминира повече от 70-80 процента от въглеродия диоксид. Това е голяма крачка напред в опазването на природата от вредните емисии, причинени от строителството. Има съоръжение, което вече да улавя вредните СО 2, а тяхната употреба да бъде насочена към химическата индустрия.

Нулеви емисии в строителството, енергийна ефективност на сградите е част от глобалната политика на всички институции, частни и обществени организации. Създаването на подобни устойчиви решения ще предоврати множество проблеми, свързани с климата навсякъде по света. Всяка една технология и иновация в тази посока създава една нова нова устойчива и ползотворна среда за всички хора .

Повече за енергийна-ефективност сгради, материали, възобновяеми природни източници на енергия, на сайта и блога Ни на строителна фирма МД-90 Варна – https://www.md90.biz