Строителни книжа

Строителни книжа, категории сградно строителство, гаранции ЗУТ

1. Същност на строителните  книжа

    Това са всички необходими документи за строителство: от скица- виза,  проектиране и съгласуване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, съпътстващи  актове по време на строителство, протоколи за определяне на строителна линия и ниво строеж, бетнонни дневници, съгласувания на комуникации с всички експлоатационни дружества и  т.н. С тях се доказва годността на строежа, спазването на изисквания за безопасност на труда и безопасна експлоатация, безопасност при пожар, енергийна ефективност на сградата.