Узаконяване на сгради, удостоверения търпимост с МД-90

Узаконяването на сгради е свързано с допълнително заснемане на сградата, наличие на проектиране, изчисление на данни за съвместимост на сградата за безопасна експлоатация, нанясане на новите данни в съответните институции. Извършването на узаконяване на сгради с удостоверение за търпимост не съществува със закон от 2013 година. За да бъде въведена тази процедура е важно сградата да е построена преди 2001 година.

1.Наличие на собственост, промяна обстоятелства –  вписване в Кадастър с МД-90 за Вас

  Собственост, сгради, съоръжения и решения за тяхната търпимост и узаконяване

      Всички недвижими имоти за да бъдат юридически изрядни е необходимо да бъдат вписани в имотния регистър, наречен Кадастър.  В него се се съхраняват всички документи, с подробна информация на имота, неговите граници, смяна на собственостти, наличие на задължения, право на строеж, сервитутни права и т.н. С една дума всички необходими данни на минали и настоящи собствености на имотите.

Една сграда задължително трябва да е вписана в регистъра на Кадастъра,  за да има всички юридически правомощия за законно притежание. Ако един строеж е незаконен и може да му бъде издадено удостоверение за търпимост се извършва контролно заснемане, доказване на периода на извършване на строителството и подготовка на преписка за входиране на заявление в общинска администрация за конкретната процедура по узаконяване..

2.Имотен регистър и собственост, заснемане и вписване с МД-90

В имотния регистър се вписват нотариалните актове, които удостоверяват промяна на собствеността върху недвижимите имоти. Промени, прекратявания на вещни права и въобще всички юридически действия, възбрани и факти, които трябва да бъдат нанесени и вписани  в тази институция, включително узаконяване на сгради с удостоверения за търпимост.

3.Връзка между Кадастър и  имотен регистър – вписвания на удостоверения за търпимост сгради

Вече съществува реална създадена взаимовръзка между Кадастър и  Агенцията по вписвания по електронен път.   Данните, които се попълват например в имотния регистър се отразяват автоматично в кадастралните карти по електронна система.  Така се дават много предимства, спестява много време, улеснява придобиването промяна на собственост с нужната информация на едно място. С архив, който намалява и възможността за фалшификация и злоупотреби по етажите на бюрократичната система.

       Повече информация за имоти, вписвания, узаконяване на сгради и удостоверения за търпимост, може да намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област на адрес – https://www.md90.biz