Строителна линия и площадка при строителство на къща

Строителство къща

1. Откриване на строителна линия – ново строитлество

Строителните книжа, които съпътстват всеки един строеж на къща според неговата катерагия са важна и неизменна тяхна част . Всяко нарушение води до проблеми и наказателни постановления. След наличие на разрешение за строеж се открива строителната линия и площадка. С тях се удостоверява започването на строително-монтажните работи по обекта, осъществяване на контрол и доказателство за законосъобразноста на строежа.

Правното основание за откриване на строителна площадка при ново строителство на къща се удостоверява от Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1. За повече може да прочетете съотвентите разпоредби по ЗУТ.

Необходими документи за откриване на строителна линия и площадка за ново строителство къща

 1. Лиценз за регистрация на строителната фирма – изпълнител от Камарата на строителите за строителство на къща
 2. Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя
 3. Договор за упражняване на строителен надзор за строителството
 4. Договор за авторски надзор с проектанта
 5. Одобрен и съгласуван график за прокопаване от Дирекция ИИБ, Община Варна и заповед за право на прокарване – за линейни обекти
 6. Становище на КАТ, Градски Транспорт, АСРУД и др. – при дългосрочни СМР по основни направления
 7. Копие от одобрен Проект „Временна организация и безопасност на движението” /ВОБД/ – при необходимост 2
 8. Копие от одобрен План за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква /съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците/
 9. Договор за извозване на изкопни земни маси преди и по време на строителството
 10. Удостоверение за насочване на земни маси и строителни отпадъци
 11. Маршрут за транспортиране на отпадъци и/или изкопни земни маси
 12. Протокол за трасиране на терена
   

2. Кой може да открие Протокол за определяне на строителна линия за строителство къща?

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво при строителство се извършва от лицето, упражняващо строителен надзор и контрола на обекта. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя протокол с подробности за на регулационните и нивелетните репери. В протокола се уточняват правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, както и дървесна растителност, която не подлежи на премахване. Протоколът за откриване строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се изготвя в три ексземпляра, – за администрацията по район, възложител, лицето упражняващо строителен надзор.

  Това са само част от строителните книжа, необходими за започване на строителство на еднофамилна къща, а повече за нашият строителен справочник и резултати може да намерите на сайта и блога ни – строителна фирма МД-90, https://www.md90.biz