Строителни книжа, категории сградно строителство, гаранции ЗУТ

     1. Същност на строителните  книжа

    Това са всички необходими документи за строителство: от скица- виза,  проектиране и съгласуване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, съпътстващи  актове по време на строителство, протоколи за определяне на строителна линия и ниво строеж, бетнонни дневници, съгласувания на комуникации с всички експлоатационни дружества и  т.н. С тях се доказва годността на строежа, спазването на изисквания за безопасност на труда и безопасна експлоатация, безопасност при пожар, енергийна ефективност на сградата.

     По Закона за устройство на територията строежите се разделят на категории. Всяка категория трябва да спазва определени условия и изисквания.

     2. Категории строежи в строителството /сградни/

  • Трета категория са: общински пътища, улици от а мрежа III и IV клас и съоръженията към тях; елементи на техническата инфраструктура,  жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м
  • Четвърта категория са жилищни и смесени сгради със средно застрояване, с капацитет на разгъната площ на  застрояване от 1000 до 5000 кв. частни пътища, улици от второстепенните мрежи от  V и VI клас, както и съоръженията към тях, преустройства, смяна предназначение сграда, големи ремонти без нарушение на вътрешната конструкция на сградата и др.
  • Пета категория са жилищни и смесени сгради с ниско застрояване
  • Шеста категория са всички т.нар. временни постройки. За тях важат точно определени правила: постройка на допълващо застрояване като ателие, килер, гараж, ограда,стопански постройки, временни постройки обслужващи строежа и т.н. ,  като    височината им  не трябва да бъде повече от 2.5 над прилежащият терен и до 3 м до най-високата част на покрива.

Според ЗУТ, за различните видове строежи се изискват различни категории документи и различни нормативни правила.

3. Гаранции за видовете строежи

Най-често обектите за жилищно строителство са от четвърта и пета категория, а по-рядко трета при по-големи и мащабни проекти. След като сградата е въведена в експлоатация, има гаранционни срокове, които са задължително за строителя при изпълнението:

  • за строителните конструкции, съоръжения срокът за гаранция е в рамките на 10 години
  • за ремонт на съоръжения  или конструкции след аварии – 8 години
  • за различните видове изолации на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години
  • за различните видове изолации на сгради и съоръжения в агресивна среда – 3 години
  • за всички видове довършителни работи, вътрешни и външни ремонти – 5 години

 Повече информация за строителна документация, нейното изготвяне за сградата, както и за всички други наши други строителни дейности и услуги, ще намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz