Изготвяне строителни книжа според видове категории сгради- правила и норми с МД-90 за Вас

1. Изготвяне на строителни книжа – същност, необходимост със строителна фирма МД-90 за Варна и област

1. 1. Същност на изготвяне на строителни книжа с МД-90 за Варна

Строителни книжа са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строеж, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво и всички останали актове поетапно за годността на строежа за ползване и въвеждане в експлоатация.

Image of laptop, architectural tools and blueprints

  1.2. Необходимост от изготвянето на строителни книжа

Изготвянето на строителни книжа е необходимост. Всички строителни съоръжения и обекти изискват изготвяне на подобна строителна документация, която започва преди тяхното изграждане и завършва след приключване на строежа.Това е един дълъг процес, който проследява необходимите изисквания, норми за труд, безпасност и експлоатация. Да не говорим и за въвеждането на новите енергийни норми за ефективност. Те допълнително дават както повече строителни книжа, така и по-високи стандарти и качество на живот.

1.3 Наличие на влязло в сила разрешение за строеж

Съгласно разпоредбата на чл. 157, ал. 2 ЗУТ откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при наличие и влязло в сила разрешение за строеж. Влизането в сила на разрешението за строеж се удостоверява официално от съответните органи от датата на влизането му в сила.

    2. Видовете строежи според ЗУТ – правила в изготвянето на строителни книжа, категории строежи

Видовете строежи според ЗУТ, както и правилата в изготвянето на строителни книжа се определят от категорията на строежа, а оттам и на строителните книга. Всяка категория строеж има различен състав на строителна документация, която трябва да бъде изготвена. Тази строителна документация съпътства строежа до въвеждането му в експлоатация. Извършва се от лицензирана фирма-изпълнител, която носи отговорност и осъществява контрол на СМР до окончателното му издаване и завършване.

2.1 Видове строежи според категория на строителните съоръжения

  • Строежи от първа до трета категория имат определена документация, която отговаря на извършените СМР. Тази категория обслужва големи и мащабни обекти като инфраструктурни съоръжения – пътища, промишлени предприятия и т.н. При тях набора на строителни книжа е най-мащабен –  актове образец № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17;
  • Четвърта категория строежи са едни от най-масовите на практика. Включват изграждането на еднофамилни къщи, многофамилни къщи и всички строежи със средно застрояване. При тях документацията също е специфична за тази категория строежи. Включва образец № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17;
  • Пета категория строеж са строежите с ниско застрояване, вилни зони, смесен тип сгради и т.н . Необходими строителни книжа са: актове – образец № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17;
  • Шеста катерогия – това са временните постройки, като при тях изискванията са най-ниски като строителни книжа и зависят от специфичността на съответния обект.

    Всеки изготвен строителен документ до въвеждане в експлоатация или т.нар акт 16, описва поетапно всяка извършена строителна дейност на обекта. . Преки участници това са – Възложител, Изпълнител- строител, Строителен контрол/надзор/ и съответните държавни инстанции.   Всяка фирма – строител е необходимо да притежава лиценз за осъществяване на СМР в зависимост от съответната категория на строежа. Само така може да окаже официално строителен контрол, както и да изготвя строителни книжа – актове, протоколи, становища до акт 16.

Повече за Нас, включващи изисквания, правила, норми на изготвяне строителни книжа и въвеждането на обект в експлоатация с МД-90 за Варна и област, ще намерите на сайта и блога ни – https://www.md90.biz