ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ НА СГРАДА – ЧАСТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПАСПОРТ

      1. Същност на енергиен паспорт на сграда


Енергийният паспорт на сградата е това е документ, който се съставя преди въвеждането на строежа в експлоатация на нова сграда или при определени обстоятелства изискващи актуална информация за наличие на енергийна ефективност и състояние на енергопотреблението за сградата. Той  е част от техническият паспорт. Изготвя се от лицето, което упражнява строителен надзор, в случая от нашите консултанти на строителна фирма МД-90.  В енергият паспорт на сградата се описват нейните енергийните характеристики , като се спазват нормативните изисквания по чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ като се въвеждат необходимите проверки и изпитвания.

     

    2. Енергийният паспорт и кога е задължителен:

  • енергийният паспорт е задължителен при всяка нова сграда, която се въвежда в експлоатация,
  • енергийният паспорт е необходим и  при частична промяна  конструкция сграда,
  • енергийният паспорт е нужен и при  основен ремонт /преустройство/ сграда
  • Енергиен паспорт при реконструкция сграда
   Енергийните паспорти се изготвят или като отделен договор или като част от договор между Възложителя и технически сертифицираното лице за обследване и сертифициране на енергийната ефективност на сградата по чл. 16, ал.13 от ЗЕЕ.

  Техническият паспорт на сградата включва всички строително-монтажни дейности, извършвани по сградата, това е един вид дневник в който може да се проследи цялостната строителна документация като история.  Тяхната цел е не само прозрачност на строителната документация, технически характеристики на отделните етапи на строежа, но и осигурява нужната  сигурност и безопасност при строителството, но  и дава дългосрочна експлоатация на сградата.

   3.  Кога енергийният паспорт не е необходим?

  • енергийният паспорт не е необходим при временни строежи
  • енергийният паспорт не е нужен при сгради с времен статут от действащият подробен устройствен план

   Повече за Нас – строителна фирма МД-90 за Варна и област,  нашите строителни услуги вкл. ново строителство на еднофамилни къщи, преустройства, основни ремонти и строителни книжа на сайта и блога ни на адрес за Вас:  https://www.md90.biz