Акт 16 строеж – същност и кога е необходим?

 1.  Същност на акт 16 за строеж

Тук с нашите консултанти на строителна фирма МД-90, ще отговорим какво точно представлява акт 16 или т.нар. въвеждане в експлоатация на строежа.

На практика акт 16 , е документ, с който се удостоверява, че дадена сграда е завършена и годна за обитаване при спазване на всички нормативни условия за нейната експлоатация. Така наречения още акт 16 се издава от Общината по район или от Държавната инспекция за териториално устройствен и строителен контрол/. Ще разгледаме също процедурата на издаване, както и разликата с други строителни документи.

2. Кога е необходим акт 16 за строеж?

Акт 16 /удостоверението за въвеждане в експлоатация е необходим за строеж от четвърта и пета категория. Това са жилищни или смесени сгради със средно или ниско застрояване – вили, къщи, кооперации, хотелчета и т.н ,

За строежи от шеста категория не се изисква акт 16 /въвеждане в експлоатация. Към тях принадлежат огради, подпорни стени, временни строежи, допълващи постройки, басейни и др.

За издаване на акт 16 е необходим опреден набор от документи. Те се изготвят на всеки един етап от строително-монтажни дейности и се описват в детайли в акт 15 на сградата

След проверка и удостоверяване наличността на цялата строителна документация и законосъобразност се минава към последният етап на строежа – издаване на акт 16 за влизане във владение и експлоатация на строежа. Без наличие на акт 16, сградата не може бъде въведена в експлоатация, тъй като не е безопасна и годна за експлоатация, тоест това е незаконен строеж. Това означава на практика че собственикът не може да обитава сградата, нито да я ползва по предназначение. Има сериозни административни наказания от парични глоби до забрана на ползване на строежа или неговото ликвидиране.

МД-90 за Вас: Без акт 16 не може да се сключват договори към експлоатационните дружества индивидуални договори за ползване на ток, вода и т.н Това налага ползване на промишлен ток. Не може без акт 16 да имаш регистрация на съответният адрес и други подобни проблеми.

3. Необходими строителни книжа за изготвяне акт 16 строеж с МД-90

 • Заявление по образец за регистрация на изпълнен строеж
 • Документ за собственост или документ за право на строеж в чужд имот
 • Окончателен доклад от лицето упражняващо строителен контрол и лиценз
 • Разрешение за строеж или акт за узаконяване
 • Разрешение за строеж
 • Откриване на строителна линия и площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – проверка при ниво изкоп; проверка при ниво цокъл; проверка при ниво корниз; проверка при ниво било;
 • Заверена заповедна книга
 • Бетонен дневник на строежа
 • Обр. 3 – Констативен акт за установяване на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
 • Заповедна книга заверена;
 • Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи и даване на основния репер на строежа;
 • Акт обр. 6 за установяване категорията на почвата и действителните коти на извършени изкопни работи;
 • Акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
 • Дневник на бетоновите работи;
 • Акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ че са постигнати изискванията на проекта;
 • Актовете съпътстващи строежа
 • Акт 14 за конструкция строеж
 • Констативен протокол по чл.176 ал.1 от ЗУТ за установяване на строежа за годността му и съответните протоколи за изпитания на машини и съоръжения
 • Документи, осигуряващи съответствието на строителните материали с изискванията на строежа
 • Екзекутивна документация при необходимост
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежата на техническата инфраструктура
 • Технически паспорт на строежа
 • Други документи при необходимост

    

Повече информация за изготвяне на строителни книжа, въвеждане в експлоатация строеж /акт 16/ и други строителни услуги, ще намерите на сайта и блога на строителна фирма МД-90 за Варна и област – https://www.md90.biz